Nasze inwestycje

O nas

Historia firmy, umowy międzynarodowe oraz współpraca z uczelniami wyższymi

Spółka Perpetum Energia działa już na rynku od 6 maja 2011 r. W październiku 2015 r. zostały podpisane wieloletnie umowy handlowe na wyłączność w Polsce z przedsiębiorstwami hiszpańskimi (produkującymi urządzenia do produkcji energii odnawialnej z energii wiatru i promieni słonecznych) Ades Tempero i Electria Wind. Obecnie współpraca rozwinęła się i jest kontynuowana z Ades Tempero. Perpetum Energia Sp. z o. o. jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę i Europę środkowo-wschodnią hiszpańskiego producenta turbin wiatrowych 200 kW, 250 kW i 335 kW oraz trackerów solarnych 110 kW – Ades Tempero. Umowa ta obowiązuje do 2033 r.

Perpetum Energia Sp. z o. o. wspiera się w ten sposób ich ponad 25 letnim doświadczeniem i technologiami na rynku energii odnawialnej i implikuje sprawdzone na całym świecie nowoczesne technologie produkcji i magazynowania energii elektrycznej z OZE.

28 grudnia 2016 r  została zawarta wieloletnia Umowa Ramowa o Współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską, Wydziałem Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki a Perpetum Energia Sp. z o. o.  Umowa dotyczy współpracy przy wdrażaniu zaawansowanych fotowoltaicznych systemów wytwarzania energii elektrycznej.

Kwalifikacje naszej kadry

Spółkę Perpetum Energia współtworzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu inżynierii, architektury, ochrony środowiska i prawa. Przedsiębiorstwo zatrudnia na stałe i współpracuje z urbanistami, inżynierami i architektami specjalizującymi się w projektowaniu instalacji OZE oraz specjalistami pozyskującymi środki z Unii Europejskiej oraz Funduszów Ochrony Środowiska w szczególności NFOŚiGW oraz funduszami wojewódzkimi.

Wśród kadry Perpetum Energia Sp z o.o. i osób współpracujących, znajdują się zarówno urbaniści, inżynierowie ochrony środowiska, projektanci, kierownicy budów posiadający uprawnienia budowlane zarówno architektoniczne, sanitarne, elektryczne jak i konstrukcyjne. Ekipy montażowe posiadają ponadto uprawnienia energetyczne typu SEP do obsługi oraz wykonywania prac i czynności łączeniowych na stacjach elektroenergetycznych, świadectwa  kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,  świadectwa  kwalifikacyjne eksploatacyjne i dozorowe w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz w zakresie kontrolno-pomiarowym jak również specjalistyczne szkolenia okresowe wymagane i przeprowadzane przez operatorów sieci energetycznych: Tauron Dystrybucja S.A. Energa Operator S.A, Enea Operator S.A. i  PGE Dystrybucja S. A. Ponadto ekipy montażowe i serwisowe przechodzą systematyczne szkolenia u producenta turbin wiatrowych i trackerów w zakresie montażu, eksploatacji i serwisowania turbin wiatrowych i tracerów.

Perpetum Energia dba o ciągłe podwyższanie kwalifikacji swoich pracowników i współpracowników. Prowadzi i uczestniczy w szkoleniach m.in. dla projektantów celem jak najlepszego przygotowania inwestycji dotyczących budowy elektrowni słonecznych, wiatrowych i wiartowo-słonecznych dla swoich klientów. Turbiny 200 kW, turbiny 250 kW, turbiny 335 kW, trackery 110 kW, magazyny energii i biogazownie projektowane są przy pomocy specjalistycznego oprogramowania, które pozwala na precyzyjne określenie produkcji energii słonecznej, dobór magazynu energii, optymalnego układu falowników oraz urządzeń do produkcji biogazu.

Od projektu po serwis

Spółka Perpetum Energia działa już na rynku od 6 maja 2011 r. Spólka Perpetum Energia jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę i Europę środkowo-wschodnią hiszpańskiego producenta turbin wiatrowych 200 kW, 250 kW i 335 kW oraz trackerów solarnych 110 kW – Ades Tempero. Umowa ta obowiązuje do 2033 r. Współpracujemy również z producentami biogazowni.

Głównym przedmiotem prowadzenia działalności firmy jest projektowanie, realizacja i serwisowanie inwestycji dotyczących energii odnawialnej ze źródeł typu słońce, biogaz, biomasa, wiatr i źródeł geotermalnych oraz prowadzenie badań naukowo – rozwojowych.

Inwestycje dla naszych klientów realizujemy na każdym etapie „od projektu po serwis”. Po przesłania formularza z zapytaniem o cenę nasz specjalista przygotowuje wstępną ofertę cenową oraz szczegółowy zakres usługi.

Pierwszym etapem są prace planistyczne i projektowe. W zakres tych prac wchodzą:

 • prace planistyczne dotyczące zmiany lub uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy, dla inwestycji dla których miejscowy plan nie jest wymagany,
 • przygotowanie dokumentacji celem uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko jeśli jest wymagany,
 • uzyskanie warunków przyłączenia i umowy przyłączeniowej od operatora,
 • wykonanie badań geologicznych,
 • wykonanie map do celów projektowych,
 • wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Kolejnym etapem jest etap realizacji inwestycji. Na tym etapie zarządzamy inwestycją i realizujemy ją jako generalny wykonawca lub konsorcjum przedsiębiorstw dla inwestycji hybrydowych. Właściwe zarządzanie inwestycją jest kluczowe dla powodzenia i sukcesu każdej inwestycji. Zarządzanie i nadzór inwestycji może się odbywać przez kierownika budowy, za pośrednictwem nadzoru inwestorskiego współpracującego z kierownikiem budowy lub dla dużych i skomplikowanych inwestycji, opartych na wzorcu umowy FIDIC, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu.

Spółka nasza zatrudnia kierowników budowy i współpracuje z inspektorami budowlanymi – inżynierami wszystkich branż niezbędnych do realizacji inwestycji. Inżynierowie nasi posiadają wieloletnie doświadczenia i uprawnienia budowlane. Mają doświadczenie zarówno na kontraktach realizowanych według warunków kontraktowych FIDIC, jak i na umowach zlecenie dotyczących nadzoru inwestorskiego opartego na przepisach Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego. Do realizacji inwestycji jako generalny wykonawca pełnimy nadzór i zatrudniamy wyspecjalizowane ekipy wykonawców lub realizujemy je w konsorcjum pełniąc rolę lidera konsorcjum. Każda inwestycja OZE kończy się na uzyskaniu koncesji z URE lub wpisem do rejestru, odbiorem elektroenergetycznym przez operatora sieci wraz z zatwierdzeniem instrukcji współpracy ruchowej oraz odbiorem przez nadzór budowlany. Realizację inwestycji kończymy na uzyskaniu zgody na użytkowanie.

Ostatnim etapem jest etap eksploatacji elektrowni lub biogazowni  Perpetum Energia. Na tym etapie świadczymy usługi związane z serwisem gwarancyjnym, pogwarancyjnym jak również prowadzimy książkę obiektu budowlanego. Nasi inżynierowie wpisani są do instrukcji współpracy ruchowej, która wymagana jest przepisami prawa dla eksploatacji każdej inwestycji elektroenergetycznej.

Nasi serwisanci i ekipy montażowe posiadają ponadto uprawnienia energetyczne typu SEP do obsługi oraz wykonywania prac i czynności łączeniowych na stacjach elektroenergetycznych, świadectwa  kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,  świadectwa  kwalifikacyjne eksploatacyjne i dozorowe w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz w zakresie kontrolno-pomiarowym jak również specjalistyczne szkolenia okresowe wymagane i przeprowadzane przez operatorów sieci energetycznych: Tauron Dystrybucja S.A. Energa Operator S.A, Enea Operator S.A. i  PGE Dystrybucja S. A.

Uprawnienia energetyczne typu SEP, które posiadają nasi serwisanci i inżynierowie, pozwalają nam na serwisowanie instalacji OZE i coroczne wymagane prawem przeglądy okresowe. 

Finansowanie

Spółka Perpetum Energia pomaga inwestorom, w szczególności rolnikom i przetwórcom, uzyskać część finansowania inwestycji OZE. W odniesieniu do finansowania paneli fotowoltaicznych, możliwe jest finansowanie w ramach Leasingu, który oferuje kilka największych banków.

Istnieje również możliwość uzyskania dotacji z funduszy unijnych, w przypadku naborów wniosków o dofinansowanie, polecamy naszym klientom wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się pozyskaniem dotacji unijnych. Innym źródłem finansowania inwestycji w szczególności biogazowni są dotacje lub pożyczki w części umarzane z Wojewódzkich Funduszy ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W tym przypadku polecamy naszym klientom wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się pozyskaniem niskooprocentowanej pożyczki lub dotacji.

Innym źródłem dofinansowania gotowych już projektów jest udział w aukcjach URE. Aukcje te pozwalają na realizację inwestycji z dopłatami państwowymi. Spółka Perpetum Energia zrealizowała już własne inwestycje w ramach aukcji URE, jak i pozyskała dofinansowanie inwestycji w wysokości 80 % jej wartości Wojewódzkich Funduszy ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 15 % umorzeniem niskooprocentowanej pożyczki o stałym oprocentowaniu.

Dotacje

W ramach dofinansowania do inwestycji biogazowych ważnym elementem jest źródło pochodzenia biogazu. Programy wsparcia dotyczą między innymi biogazu produkowanego z odpadów rolniczych – Program Priorytetowy (PP) Energia dla wsi.

Oprócz tego istnieją uniwersalne programy wspierające inwestycje biogazowe oraz biometanowe, takie jak Program Fundusze Europejskie dla Infrastruktury, Klimatu i Środowiska na lata 2020-2027 FENX 02 „Rozwój OZE”, PP Energia dla Wsi oraz PP Energia Plus.

Program FENIX 02 „Rozwój OZE”

Program FENIKS na lata 2020-2027 to kontynuacja największego programu w historii funduszy unijnych czyli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pierwszy nabór wniosków w ramach programu dla działania FENX 02 „Rozwój OZE” zaplanowany został od 1 października do końca listopada 2023 r. Program dedykowany jest inwestycjom w szczególności biogazowym i biometanowym, takim jak:

 • budowa, przebudowa i modernizacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej,
 • budowy lub rozbudowy odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.

Budżet pierwszego konkursu wyniósł 300 mln zł. Wnioskodawcami mogli być zarówno przedsiębiorcy, jak administracja publiczna i JST. W ramach tego programu wspierane mogą być jedynie biogazownie, których moc zainstalowana przekracza 0,5 MW energii elektrycznej jak i cieplnej.

PP Energia dla Wsi

W ofercie NFOŚiGW dla rolnictwa i przetwórstwa znalazł się program Energia dla wsi. Pierwszy  termin naboru wniosków o wsparcie to 15 grudnia 2023 r. Budżet tego naboru to 1 mld zł.

Program oferuje dotację i pożyczkę na inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii. Moc instalacji wspieranych w ramach programu to od 10kW do 10MW.

Dotacje lub pożyczki przyznawane są, w przypadku instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego, w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW. Limit jest większy, odpowiednio do 10MW i 30MW, gdy wnioskującym jest spółdzielnia energetyczna lub jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna.

PP Energia Plus

Najbardziej ogólnym programem finansującym wszelkie przedsięwzięcia przyczyniające się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, jest program Energia Plus z Pierwszym terminem naboru wniosków do 13 grudnia 2024 r. Budżet naboru to 566 mln zł. W ramach programu udzielana jest preferencyjna pożyczka z możliwością umorzenia części jej kapitału (do 10% części uzyskanego kapitału, jednak nie więcej niż 1 mln zł) na inwestycje, między innymi na nowe źródła ciepła i energii elektrycznej, czyli przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych.

Pożyczki

Oprócz dotacji na inwestycje OZE, w tym elektrownie wiatrowe, elektrownie słoneczne i biogazownie, istnieje możliwość uzyskania pożyczki w części umarzanej z BGK lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych gwarantowana przez BGK przeznaczona jest na finansowanie inwestycji OZE o wartości od 100 tys. do 10 mln zł, na warunkach preferencyjnych lub rynkowych, oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku, okres spłaty pożyczki to maksymalnie do 15 lat, natomiast karencja w spłacie pożyczki maksymalnie do 12 miesięcy. 

Z pożyczki Finansowane są przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Celem jest finansowanie inwestycji prowadzących do zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych m. in. w: produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegającej na budowie oraz modernizacji (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak:

 • energia wiatru (poniżej 5 MWe),
 • energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),
 • biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
 • biogaz (poniżej 1 MWe),
 • energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),
 • energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

 

Realizacje nasze i naszych partnerów

Spółka Perpetum Energia działa już na rynku od 6 maja 2011 r. Spólka Perpetum Energia jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę i Europę środkowo-wschodnią hiszpańskiego producenta turbin wiatrowych 200 kW, 250 kW i 335 kW oraz trackerów solarnych 110 kW – Ades Tempero. Umowa ta obowiązuje do 2033 r. 

Perpetum Energia Sp. z o. o. wspiera się w ten sposób ich ponad 25 letnim doświadczeniem i technologiami na rynku energii odnawialnej i implikuje sprawdzone na całym świecie nowoczesne technologie produkcji i magazynowania energii elektrycznej z OZE.

Perpetum Energia Sp. z o. o. oraz partnerzy handlowi spółki zrealizowali setki inwestycji OZE. W szczególności farmy fotowoltaiczne (w tym farmy na trackerach), elektrownie wiatrowe i biogazownie.

Wśród zrealizowanych inwestycji OZE w ostatnich latach na uwagę zasługują m.in.:

 • Elektrownia fotowoltaiczna Perpetum Energia o mocy 499 kW w Ligotce gmina Prusice,
 • Elektrownia fotowoltaiczna Ligotka 2 o mocy 500 kW w Ligotce gmina Prusice,
 • Elektrownia fotowoltaiczna Polski Solar 10 000 kW w Jeleniej Górze,
 • Elektrownia fotowoltaiczna Atlas Energy o mocy 5 000 kW w Szczecinku,
 • Elektrownia wiatrowa Ades o mocy 335 kW w Tarazonie w Hiszpanii
 • Elektrownia Wiatrowa Ades o mocy 250 kW w Ciemat Centro de Investigaciónes Energeticas w Hiszpanii
 • Elektrownia fotowoltaiczna  Ades 1132 kW w Bońsr Hiszpania,
 • Kilkanaście biogazowni o mocy od 500 kW do 1 000 kW Agrofert Polska na terenie całego kraju.