Elektrownie dla rolnictwa i przetwórstwa

Biogazownie

Jeśli jesteś rolnikiem prowadzącym hodowlę zwierząt lub jeśli jesteś przetwórcą zajmującym się przetwórstwem rolnym albo spożywczym i masz dość ciągłych podwyżek energii elektrycznej oraz paliw, to mamy dla Ciebie optymalne rozwiązanie na uniezależnienie się od “monopolu kontrolowanych przez Państwo spółek energetycznych i gazowych” – biogazownie Perpetum Energia.

Standardowe biogazownie Perpetum Energia to biogazownie o mocy przyłączeniowej ok. 0,5 MW i ok. 1 MW. Istnieje też możliwość realizacji biogazowni o większej mocy zarówno dla rolników indywidualnych, przetwórców, grup producentów rolnych lub spółdzielni energetycznych.

Biogazownie są o wiele wydajniejsze, przy tej samej mocy przyłączeniowej od fotowoltaiki i turbin wiatrowych. Produkują one ok. 7-8 krotnie więcej energii elektrycznej niż farmy fotowoltaiczne i ok. 4-5 więcej energii elektrycznej niż turbiny wiatrowe. Farma fotowoltaiczna o mocy przyłączeniowej 1 MW produkuje rocznie ok. 1 000 – 1 100 MWh energii elektrycznej, natomiast biogazownia o mocy przyłączeniowej 1 MW produkuje rocznie ok. 7 000 MWh – 8 000 MWh energii elektrycznej.  Przy deficycie mocy przyłączeniowej i problemami z uzyskaniem warunków przyłączenia od operatora sieci, biogazownia jest dużo lepszym rozwiązaniem niż fotowoltaika i turbiny wiatrowe gdyż jest kilkukrotnie wydajniejsza dla warunków przyłączenia o tej samej mocy. Ponadto biogazownie mogą pracować nieprzerwanie przez cały rok w odróżnieniu od sezonowej produkcji fotowoltaiki i turbin wiatrowych.

Biogazownie to idealny pomysł na wykorzystanie odpadów z twojego gospodarstwa rolnego lub przetwórni i przerobienie ich na energię elektryczną i cieplną. Energię tą wykorzystasz do zasilania twojego biznesu. Uniezależnisz się w ten sposób od monopolu energetycznego i gazowego Państwa i sam będziesz produkował energię dla własnych potrzeb z odpadów produkcyjnych.

Biogazownia to zespół urządzeń, instalacji i budowli mających na celu produkcję biogazu a następnie przetwarzanie go w energię elektryczną i cieplną. Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. Biogaz składa się z metanu (ok. 40-85 %), dwutlenku węgla (ok. 30-55 ) i innych gazów w ilościach śladowych. Powstaje on w kontrolowanych procesach beztlenowego rozkładu biomasy.

W biogazowniach dla rolnictwa i przetwórstwa jako surowiec do produkcji biogazu można wykorzystywać:

Odpady z produkcji zwierzęcej

gnojowica i obornik oraz odpady poubojowe

Odpady z produkcji spożywczej

warzyw, owoców, z produkcji żelatyny i skrobi, tłuszczy i serów, wysłodziny

Odpady z produkcji roślinnej

odpady zbożowe, odpady z pasz

Rośliny energetyczne

zboża, w tym kukurydza, rośliny okopowe, rzepak i lucerna

W biogazowni rolniczej, organiczne substraty są wykorzystywane do pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej oraz do wytwarzania naturalnego nawozu ekologicznego, stosowanego do nawożenia pól. Beztlenowa zamiana gnojowicy i innych substratów odpadowych na biogaz, pozwala na uzyskiwanie znacznych ilości wysokokalorycznego biogazu i naturalnego nawozu o lepszych właściwościach nawozowych niż gnojowica czy obornik. Nawóz pofermentacyjny z biogazowni rolniczych charakteryzuje się wysoką zawartością z azotu, fosforu i potasu oraz niską agresywnością. W wyniku fermentacji ulegają zniszczeniu składniki organiczne, takie jak: jaja i zarodniki pasożytów, chwastów, a także bakterii fekalnych.

Do produkcji biogazu można wykorzystywać biomasę różnego pochodzenia m.in.: produkty uboczne i odpady powstające przy wytwarzaniu żywności, które są uciążliwe dla środowiska i wymagają właściwej technologii składowania i utylizacji. Wielu rolnikom i przetwórcom zagospodarowanie odpadów stwarza wiele problemów w związku z ich utylizacją. Przetwarzanie produktów ubocznych oraz odpadowych na biogaz ma również istotne znaczenie dla ochrony środowiska, przy jednoczesnym pozyskiwaniu energii elektrycznej i cieplnej niezbędnej do produkcji zwierzęcej i przetwórstwa rolno spożywczego.

Wyznacznikiem wielkości biogazowni rolniczej jej mocy i produkcji energii elektrycznej i cieplnej, czyli wynika z dostępności biomasy z twojego gospodarstwa lub przetwórni do której zalicza się m.in.: gnojowicę, odpady roślinne i zwierzęce.  

Poniżej zamieściliśmy przykładowe dane techniczne i produkcję energii biogazowni o mocy ok. 1 MW.  

Moc zainstalowana:

  • Elektryczna: 0,86 MWel
  • Cieplna: 0,97 MWt
  • Sumaryczna objętość komór fermentacyjnych: ok 5 tys. m3

Wsad (biomasa):

  • Gnojowica świńska: 30.000 t/rok 
  • Kiszonka kukurydzy: 15.000 t/rok 

Produkcja biogazu 3,2 mln m3/rok

Sprawność produkcji energii elektrycznej w kogeneracji: ok. 40%

Sprawność produkcji ciepła w kogeneracji: ok. 45%

Produkcja energii:

  • Energii elektrycznej: 6,9 GWh/rok
  • Ciepła: 28,0 TJ/rok

Aby dowiedzieć się jakiej mocy biogazownie możemy dla Ciebie zaproponować, ile energii dla Ciebie wyprodukuje i ile będzie kosztowała, wypełnij i prześlij formularz: